De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Toelating, examinering en vakken

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (niveau 3)

Toelatingseisen/voorkennis

Voor niveau 3 is minimaal een diploma vmbo – kader, theoretische of gemengde leerweg of een diploma vakopleiding op niveau 2 nodig.

Vakken

Naast Nederlands en rekenen volg je o.a. beplantingsleer, bodemkunde, ecologie, cultuurtechniek, werktuig- en motorenkennis, landmeten, waterbeheer, communicatie, wet natuurbescherming, flora en fauna, peilbeheer en telemetrie. De vakken worden integraal, in samenhang, aangeboden.

Examinering

De deelnemer rondt de opleiding  af met een ‘Werkprocesexamen’ en een ‘Proeve van Bekwaamheid’ voor het vakinhoudelijke deel. De deelnemer sluit de vakken Nederlands en rekenen af met een landelijk schriftelijk examen en een instellingsexamen. Beide examens zijn op 2f-niveau. De vakken loopbaan en burgerschap worden afgesloten via het prestatiedossier.

Opzichter/uitvoerder groene ruimte (Context Water) (niveau 4)

Toelatingseisen/voorkennis

Voor niveau 4 is een diploma vmbo –kader, theoretische of gemengde leerweg of een diploma vakopleiding op niveau 3 vereist of aantoonbaar eerste drie leerjaren van havo of vwo afgerond.

Vakken

Naast Nederlands, Engels en rekenen volg je o.a. beplantingsleer, bodemkunde, ecologie, cultuurtechniek, werktuig- en motorenkennis, landmeten, waterbeheer, communicatie, wet natuurbescherming, flora en fauna, peilbeheer, telemetrie, calculeren, plannen, inventariseren, monitoring, wet- en regelgeving en bestekken.  De vakken worden integraal, in samenhang, aangeboden.

Examinering

De deelnemer rondt af met een 'Vaardigheidsexamen', een ‘Proeve van Bekwaamheid’ voor het vakinhoudelijke deel en een landelijk kennisexamen. De deelnemer sluit vakken Nederlands, rekenen en Engels af met een landelijk schriftelijk examen en een instellingsexamen. Examens Nederlands en rekenen zijn op 3f-niveau. Het examen Engels: lezen en luisteren op B1 niveau, schrijven, spreken en gesprekken voeren op A2 niveau.  De vakken loopbaan en burgerschap worden afgesloten via het prestatiedossier.