De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Hybride leer omgeving

In 2019 heeft CIV Water de RIF Scale-up subsidie ‘Opschaling naar een Hybride Lerend systeem’ toegekend gekregen. Met de scale-up subsidie ‘Hybride lerend systeem water’ wil CIV Water een hybride leeromgeving realiseren, waarin onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken en van elkaar kunnen leren.

Het ontwikkelprogramma van de ‘Hybride Lerende omgeving’ bestaat uit vier programmalijnen en wordt uitgevoerd bij MBO Life Sciences in Leeuwarden.

Programmalijn - 1 - VERANDEREN

Randvoorwaarden voor Leven Lang Ontwikkelen

Deze programmalijn is erop gericht om het onderwijs te stimuleren haar focus op leren te richten op het zoeken naar nieuwe vormen van praktijkgestuurd leren.

Deze nieuwe vormen kunnen ook toegepast worden binnen de andere aangesloten onderwijsinstellingen. Een goede en duurzame samenwerking met het werkveld, het bedrijfsleven, is hier onlosmakelijk aan verbonden. Hierbij is flexibilisering van het onderwijs een belangrijke voorwaarde voor een lerend systeem waarin leven lang leren en ontwikkelen mogelijk is.

Binnen deze programmalijn zijn de volgende werkpakketten ingericht:

 • Nieuwe vormen van ‘praktijkgestuurd leren’ ontwikkelen, die aansluiten bij de manier van praktijkgestuurd leren in een hybride lerend systeem;
 • School en bedrijf in ontwikkeling brengen, zodat de organisaties achter de docenten en praktijkexperts mee veranderen en maximaal kunnen ondersteunen;
 • Flexibilisering van het onderwijs.

Programmalijn 2 - MAKEN

Ontwikkeling hybride leeromgeving Water

In deze programmalijn wordt een hybride lerende omgeving Water ontwikkeld vanuit de bestaande omgeving met partners die al actief zijn, aangevuld met nieuwe partners. Het doel van deze programmalijn is een veelzijdige, praktische en realistische leeromgeving te creëren.

De fysieke leeromgeving van de WaterCampus met onder andere het Waterapplicatiecentrum en de verschillende watertechnologie test- en demonstratielocaties worden optimaal benut voor het realiseren van de hybride leeromgeving. Daarnaast worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd vanuit de WaterCampus, waarbij mbo’ers vanuit onderwijs en bedrijfsleven kunnen aansluiten. Voorbeeld hiervan is de Leerwerkplaats Water.

Binnen deze programmalijn zijn de volgende werkpakketten ingericht:

 • Ontwerp hybride leeromgeving WaterCampus, waarin de aanwezige fysieke faciliteiten worden benut voor praktijk gestuurd onderwijs én als plek voor verdere samenwerking met bedrijven;
 • Opzet Leerwerkplaats Water;
 • Flexibel Associate Degree, als nieuw te ontwikkelen flexibel programma en erkenning voor mbo studenten en ervaren praktijkexperts.

Programmalijn 3 - PROFESSIONALISEREN

Ontwikkeling van rollen

Deze programmalijn richt zich op alle betrokkenen in de leeromgeving en in het bijzonder op docenten en praktijkexperts (vakdocenten, theoriedocenten, AVO-docenten, instructeurs, SLB-ers, coaches, werkplekopleiders, leermeesters, werkmeesters, e.d.). die binnen de hybride leeromgeving kunnen opereren werken hieraan mee. Juist de combinatie van theorie en kennis en praktijkgestuurd onderwijs zijn nodig.

Professionalisering heeft betrekking op zowel de specifieke vakinhoud als op andere vormen van begeleiding en coaching.

Docenten en praktijkbegeleiders worden uitgedaagd te reflecteren op hun eigen functioneren, vragen te stellen over de effectiviteit ervan, kennis uit het werkveld en van collega-docenten te benutten, vergelijkingen te maken met andere aanpakken.

Binnen deze programmalijn zijn de volgende werkpakketten ingericht:

 • Begeleidingsstrategie en handelingsrepertoire voor opleiders en begeleiders, die een kerntaak vervullen in het flexibiliseren van het onderwijs rondom de hybride leeromgeving;
 • Samenwerking actoren (docenten en praktijkexperts).

Programmalijn 4 - KENNIS ONTWIKKELEN

Bouwen aan een hybride leergemeenschap

De hybride leeromgeving vormt de basis voor een leergemeenschap die op eigen wijze en vanuit eigen perspectieven vorm kunnen geven aan hun eigen leerproces. Kennisdeling is een belangrijke voorwaarde voor het verduurzamen van de leeromgeving.  

Deze programmalijn is gericht op kennisontwikkeling en het bouwen aan een hybride leergemeenschap community en het ontwikkelen van een digitaal kennisplatform. De hybride lerende omgeving vormt de basis voor een Leergemeenschap.  

Binnen deze programmalijn zijn de volgende werkpakketten ingericht:

 • Het faciliteren en verduurzamen van de leergemeenschap, het lerend en ontwikkelend hart;
  • Het betreft hier het ontwikkelen van de Learning community. Dit is als het ware de som van de resultaten van de verschillende programma’s, de interactie tussen de betrokken partijen om samen te werken en samen te leren. Wat na het project een vervolg kan krijgen.
  • De Learning Community ontwikkelt zich als netwerk tijdens de invulling van de verschillende programma’s.
 • Het ontwikkelen van een kennisplatform als knooppunt, waarin kennis wordt verzameld en ontsloten.